Boss Rankings: Helya

  First   PrevNext   Last  
Trial of Valor
mythic Progress
1
Nov 18 2016 14:27 UTC
2
Nov 19 2016 03:51 UTC
3
Nov 21 2016 00:54 UTC
4
Nov 26 2016 15:02 UTC
5
Nov 27 2016 01:13 UTC
6
Nov 27 2016 13:06 UTC
7
Nov 27 2016 14:28 UTC
8
Nov 27 2016 14:28 UTC
9
Nov 27 2016 19:08 UTC
10
Nov 28 2016 11:27 UTC
11
Nov 28 2016 20:41 UTC
12
Nov 29 2016 21:43 UTC
13
Nov 29 2016 22:36 UTC
14
Nov 30 2016 03:58 UTC
15
Nov 30 2016 18:13 UTC
16
Nov 30 2016 22:16 UTC
17
Dec 1 2016 13:02 UTC
18
Dec 3 2016 03:14 UTC
19
Dec 3 2016 23:57 UTC
20
Dec 4 2016 21:18 UTC
  First   PrevNext   Last