Khaz'goroth Boss Rankings: Odyn

  First   PrevNext   Last  
Trial of Valor
Mythic Progress
1
Nov 27 2016 10:10 UTC
2
Nov 28 2016 09:19 UTC
3
Dec 4 2016 12:59 UTC
4
Jan 4 2017 15:43 UTC
5
Jan 5 2017 11:38 UTC
6
Jan 6 2017 09:14 UTC
7
Jan 8 2017 10:28 UTC
8
Jan 15 2017 09:41 UTC
9
Jan 16 2017 12:17 UTC
10
Feb 8 2017 12:24 UTC
11
Feb 12 2017 14:19 UTC
12
Mar 26 2017 10:10 UTC
13
Apr 14 2017 11:12 UTC
14
Apr 30 2017 12:25 UTC
15
May 9 2017 11:11 UTC
16
May 14 2017 10:53 UTC
17
May 14 2017 12:33 UTC
18
May 21 2017 12:57 UTC
19
May 25 2017 10:45 UTC
20
May 28 2017 11:49 UTC
  First   PrevNext   Last